0
Zapytanie
0,00 zł
0
Koszyk
0,00 zł
Ładowanie...
Ładowanie...
Zaktualizowano zapytania i zamówienie!
Zaktualizowano zapytania i zamówienie! Zaktualizowano zapytania i zamówienie!
Produkt jest niedostępny.
Przepraszamy, nie dysponujemy większą ilością produktu.

Relacje z akcjonariuszami

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2022

14.07.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzene Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice | 14:00

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 14 lipca 2022 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego i Joanny Blusz.

Pliki do pobrania:
14.07.2022 ZWZ SNPL - Ogłoszenie.pdf (pobierz)
14.07.2022 ZWZ SNPL - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)

2022

14.02.2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzene Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice | 13:30

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trybie art. 405 §1 k.s.h., które odbyło się 14 lutego 2022 roku o godzinie 13:30 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, i Joanny Blusz ul. Mariacka 37/2, Katowice.

Pliki do pobrania:
14.02.2022 NWZ SNPL - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)

2021

04.08.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice | 10:00

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 4 sierpnia 2021 o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, i Joanny Blusz ul. Mariacka 37/2, Katowice.

Pliki do pobrania:
04.08.2021 ZWZ SNPL - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)
04.08.2021 ZWZ SNPL - Ogłoszenie.pdf (pobierz)

2020

09.11.2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Senetic S.A.

Zarząd Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000510458, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

2020

19.10.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Senetic S.A.

Zarząd Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000510458, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

2020

28.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Senetic S.A

Zarząd Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000510458, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

2020

17.09.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Ul Kościuszki 227, 40-600 Katowice

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 17 września 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Kościuszki 227 w Katowicach.

17.09.2020 NWZ SNPL – Ogłoszenie
17.09.2020 NWZ SNPL – Projekty Uchwał

2020

09.07.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 lipca 2020 o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, ul. Mariacka 37/2, Katowice.

09.07.2020 ZWZ SNPL – Ogłoszenie
09.07.2020 ZWZ SNPL – Projekty Uchwał

2019

12.07.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice | 11:00

Porządek obrad (niezrealizowane punkty nr 5-9 WZA z 28.06.2019)

 1. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 2. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
  5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic S.A. wynosi 3.093.724

2019

28.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice | 14:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 6. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
  5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic S.A. wynosi 3.093.724

Dokumenty korporacyjne

Strategia podatkowa

Kontakt

Emilia Kubista
Kierownik Biura Zarządu

+48 32 420 93 33
[email protected]

Wybrane dla Ciebie

Bądź zawsze na bieżąco!
Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnej promocji!

Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA z siedzibą w ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Polska. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Niepoprawny adres e-mail.
Ten adres Email jest już potwierdzony.
Ten adres Email jest jeszcze niepotwierdzony.
Dziękujemy!
Sprawdź swoją skrzynkę - otrzymasz od nas wiadomość z prośbą o potwierdzenie zapisu do newslettera.
Portal dla resellerów
Wszystko, czego szukasz.Dołącz do nas!
Senetic B2B
Senetic B2BPlatforma dla klientów biznesowychDołącz do nas!
Metody płatności
Metody wysyłki
Certyfikaty i wyróżnienia