0
Zapytanie
0,00 zł
0
Koszyk
0,00 zł
Ładowanie...
Ładowanie...
Zaktualizowano zapytania i zamówienie!
Zaktualizowano zapytania i zamówienie!Zaktualizowano zapytania i zamówienie!
Produkt jest niedostępny.
Przepraszamy, nie dysponujemy większą ilością produktu.

Regulamin usług chmurowych

Regulamin obowiązujący do 14.02.2021 roku jest dostępny pod adresem: https://www.senetic.pl/site/regulamin_uslug_chmurowych-14-02-2021/

Regulamin obowiązujący do 31.12.2020 roku dostępny pod adresem: https://www.senetic.pl/site/regulamin_uslug_chmurowych-2020/

Regulamin obowiązujący do 31.01.2020 roku dostępny pod adresem: https://www.senetic.pl/site/csp_terms_2019/

Regulamin obowiązujący do 30.06.2019 roku jest dostępny pod adresem: https://www.senetic.pl/site/regulamin_uslug_chmurowych_30-06-2019/

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usług Chmurowych (zwanych dalej: Usługami) przez Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice,

2.       Senetic S.A. oświadcza, że uprawniony jest do odsprzedaży, wprowadzania do obrotu lub dalszej odsprzedaży w inny sposób Produktów, a w szczególności zawarł odpowiednie umowy z Producentami, które zezwalają mu na dokonywanie przedmiotowych czynności.

3.       Niniejszy regulamin obowiązuje od:

1)      01.02.2020 roku dla nowych klientów Senetic S.A. zawierających umowę po 01.02.2020 roku;

2)      01.03.2020 roku dla obecnych klientów Senetic S.A., którzy zawarli umowę przed 01.02.2019 roku;

3)      01.01.2021 dla nowych klientów Senetic S.A., którzy zawarli umowę po 01.01.2020 roku;

4)      15.02.2021 dla wszystkich klientów Senetic S.A., którzy dokonają po tej dacie przedłużenia zakupu lub przedłużenia subskrypcji na Usługi.

 

§ 2

Definicje

 

1.       Ilekroć w Regulaminie występują wskazane poniżej określenia, rozpoczynające się dużą literą, nadaje im się następujące znaczenie:

1)      Producent - Podmiot dostarczający Produkt udostępniany w ramach Usług Chmurowych.

2)      Klient – Przedsiębiorca, pozyskujący dostęp do Produktu od Senetic S.A. w celu uzyskania dla własnych potrzeb jako klient końcowy dostępu do Produktu i możliwości korzystania z Produktu oraz o ile jest to możliwe w przypadku danego Produktu –  do instalowania oraz korzystania z Produktu; Klient nie jest uprawniony do dalszego udostępniania Produktu oraz do wprowadzania Produktu do dalszego obrotu w jakiejkolwiek formie. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3)      Produkt - Dostęp do usług internetowych świadczonych w modelu „chmurowym”, obejmujących rozwiązania takie jak: Oprogramowanie jako usługa (Software-as-a-Service), Platforma jako usługa (Platform-as-a-Service), Infrastruktura jako usługa (Infrastructure-as-a-Service), które mogą zawierać technologie oprogramowania Microsoft lub innych Producentów, udostępniany przez Senetic S.A. na rzecz Klienta.

4)      Usługi – Usługi Chmurowe, o których mowa w § 4 ust. 1, świadczone przez Senetic S.A. na rzecz Klienta.

5)      Spółka Grupy Senetic EU – którakolwiek ze spółek wymienionych pod tym adresem https: //www.senetic.net/ .

6)      Umowa Producenta - Umowa Producenta na podstawie której Klientowi przyznawany jest dostęp do Produktu; postanowienia Umowy Producenta mogą podlegać zmianom, o których Klient zostanie poinformowany z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

7)      Okres Rozliczeniowy – okres, w którym następuje rozliczenie za wybrany przez Klienta model Subskrypcji.

8)      Subskrypcja - Model abonamentowy Produktu obejmujący uprawnienie do korzystania z Produktu przez Klienta, oznaczający zarówno Subskrypcję Bezterminową jak i Subskrypcję Roczną.

9)      Opłata – Opłata za Usługi objęte Subskrypcją.

10)   Oferta - Warunki świadczenia Subskrypcji przez Senetic S.A. na rzecz Klienta, dostępne za pośrednictwem Systemu komunikacji, wybrane i zaakceptowane przez Klienta lub też złożone Klientowi.

11)   Portal – portal Klienta dostępny pod adresem portal.senetic.com, służący do zakupu i administrowania Subskrypcjami.

12)   System komunikacji – w zależności od użytego sposobu komunikacji oznacza portal internetowy należący do Senetic S.A., pocztę elektroniczną przesyłaną przez Senetic S.A. oraz wszelkie inne formy komunikacji wykorzystywane przez Senetic S.A. do kontaktu z Klientem.

13)   Faktura – pod tym pojęciem należy rozumieć również fakturę pro-forma.

 

§ 3

Portal

 

1.       Klient rejestruje konto w Portalu.

2.       Portal służy do zarządzania Usługami i Subskrypcjami zakupionymi przez Klienta.

3.       Dostęp do Portalu jest nieodpłatny

4.       Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego. Proces rejestracji konta w Portalu obejmuje:

1)      utworzenie konta,

2)      weryfikację konta,

3)      autoryzację konta.

5.       W trakcie procesu rejestracji i autoryzacji Konta Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych dotyczących Klienta.

6.       Portal umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

1)      Utworzenie konta Microsoft

2)      Zamawianie subskrypcji, licencji i usług

3)      Zarządzanie ilością licencji do odnowienia na kolejny okres

4)      Modyfikacja danych konta

5)      Nadawanie uprawnień dodatkowym użytkownikom do korzystania z konta

6)      Podgląd historii zamówień

7)      Podgląd wykazu zużycia zasobów Microsoft Azure

7.       Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

8.       Senetic nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku:

1)      ograniczeń technicznych wynikających z charakterystyki sprzętu lub oprogramowania użytego przy korzystaniu z Serwisu Portalu,

2)      zdarzeń, których Senetic przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,

3)      zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

4)      korzystania z Portalu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,

5)      utraty danych, awarii sprzętu, systemu lub też innymi szkodami, chyba że powstały z wyłącznej winy Senetic.

9.       Niedozwolone jest korzystanie z Portalu w celu naruszającym obowiązujące prawo. Senetic ma prawo wstrzymania dostępu do Portalu Klientowi w razie:

1)      wykorzystywania Portalu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

2)      naruszenia obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów

 

§ 4

Warunki dostępu i korzystania z Usług Chmurowych

 

1.       Specyfikacje Usług Chmurowych dostępne są na stronie internetowej Senetic https://office365.senetic.pl/. W przypadku usług dostarczanych we współpracy z Microsoft pełna specyfikacja usług wraz z technicznymi parametrami znajduje się na stronie https://technet.microsoft.com/.

2.       Wybór rodzaju Usługi Chmurowej spośród opisanych w Ofercie oraz jej parametrów opisanych w Specyfikacji Usług Chmurowych, o której mowa w par. 3 pkt. 1, w tym wybór Okresu Rozliczeniowego oraz ilości stanowisk dla użytkowników następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta.

3.       Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług Chmurowych jest:

1)      zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,

2)      zaakceptowanie umowy Microsoft Customer Agreement (jeżeli Usługi obejmują Produkty Microsoft) https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement.  

4.       Po przyjęciu zamówienia Subskrypcji na pierwszy Okres Rozliczeniowy, Kupujący otrzyma za pomocą Systemu Komunikacji informacje niezbędne do zalogowania się na stronie internetowej Producenta w celu uzyskania dostępu do Usługi.

5.       Jeżeli zamówiona przez Klienta Usługa obejmuje oprogramowanie instalowane u Klienta, Kupujący po zalogowaniu się na stronę Producenta samodzielnie dokonuje pobrania Oprogramowania koniecznego do korzystania z Usług Chmurowych, chyba że zapisy dodatkowej umowy stanowią inaczej.

6.       Dostęp do Usługi następuje na okres właściwy dla zamówionego rodzaju Usług Chmurowych, licząc od dnia jej aktywacji.

7.       Klient odpowiada za wszelkie dyspozycje i zmiany przeprowadzone w Portalu oraz na stronie internetowej Producenta, o której mowa w ust. 4 powyżej przez osoby upoważnione przez Klienta, w szczególności za wszelkie zmiany w zakresie rodzaju Subskrypcji, ilości dostępów oraz zakresu i rodzaju Usług oraz danych konta Klienta. 

 

§ 5

Rodzaje Subskrypcji

 

1.       Aktualna lista Produktów dostępnych w ramach danego modelu Subskrypcji znajduje się w Ofercie.

2.       Produkty udostępniane są w jednym z 2 modeli Subskrypcyjnych:

1)      Subskrypcja Bezterminowa,

2)      Subskrypcja Roczna.

§ 6

Uruchomienie Subskrypcji

 

1.       Subskrypcja uruchamiana jest po uiszczeniu przez Klienta Opłaty za wybrany Okres Rozliczeniowy.

2.       Subskrypcja Bezterminowa i Subskrypcja Roczna ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne Okresy Rozliczeniowe. Klient może zrezygnować z automatycznego przedłużenia Subskrypcji poprzez złożenie dyspozycji anulowania Subskrypcji przed zakończeniem bieżącego Okresu Rozliczeniowego w panelu klienta bądź w drodze wiadomości e-mail w przypadku braku dostępności panelu.

3.       W celu zaoferowania Klientom jak najlepszych cen oraz zachowania ciągłości Usług Senetic S.A. może realizować Usługi przy wykorzystaniu innych Spółek Grupy Senetic EU, w szczególności poprzez ustanowienie na rzecz Klienta relacji partnerskiej z inną Spółką Grupy Senetic EU, na co Klient wyraża zgodę. W zakresie, w jakim okaże się to niezbędne do wykonania Usługi w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, Klient upoważnia Senetic S.A. do ustanowienia takiej relacji oraz do skorzystania w jego imieniu i na jego rzecz z ofert innych Spółek Grupy Senetic EU, przy czym upoważnienie to ograniczone jest zakresem zamówionej przez Klienta Usługi.

4.       Jeżeli Usługi mają być świadczone przez Senetic S.A. z wykorzystaniem innej Spółki Grupy Senetic EU, Klient obowiązany jest zaakceptować taką Spółkę Grupy Senetic EU jako partnera. Klient nie może dochodzić roszczeń od Senetic S.A. ani innej Spółki Grupy Senetic EU związanych z brakiem dostępu do Usługi w razie odmowy wyrażenia zgody na ustanowienie relacji partnerskiej Klient nie jest uprawniony do żądania ustanowienia relacji partnerskiej wyłącznie z Senetic S.A.

5.       Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w związku z korzystaniem przez Senetic S.A. z pomocy innych Spółek Grupy Senetic EU.

 

§ 7

Okres Rozliczeniowy

 

1.       Okres Rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc w przypadku Subskrypcji Bezterminowej lub 1 rok w przypadku Subskrypcji Rocznej.

2.       Klient uiszcza należność za Subskrypcję z góry za cały Okres Rozliczeniowy.

3.       Pierwszy Okres Rozliczeniowy obejmuje okres pomiędzy dniem aktywacji Subskrypcji do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym dokonano aktywacji Subskrypcji Bezterminowej lub okres roku od dnia, w którym dokonano aktywacji Subskrypcji Rocznej.

4.       Kolejne Okresy Rozliczeniowe trwają od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca w przypadku Subskrypcji Bezterminowej lub przez rok od dnia następującego po ostatnim dniu obowiązywania Subskrypcji Rocznej. 

 

§ 8

Płatności

 

1.       Wysokość Opłaty za Subskrypcję oraz waluta rozliczeniowa wskazane są w Ofercie.

2.       Klient uiszcza Opłatę poprzez wyrażenie zgody na obciążenie rachunku bankowego lub poprzez wyrażenie zgody na obciążenie karty kredytowej lub debetowej. Senetic S.A. może uzależnić dostęp do usług na kolejny Okres Rozliczeniowy od wyrażenia zgody na obciążanie karty kredytowej lub debetowej Klienta lub obciążanie rachunku bankowego Klienta według wyboru Senetic S.A. W razie braku zgody Klienta na wskazaną przez Senetic S.A. formę płatności, Subskrypcja może ulec dezaktywacji.  Senetic S.A. może w indywidualnych przypadkach wyrazić zgodę na uiszczanie Opłaty w drodze przelewu bankowego.

3.       Z tytułu świadczonych Usług, Senetic S.A. wystawia na rzecz Klienta faktury za poszczególne Okresy Rozliczeniowe. Senetic S.A. przekazuje faktury na rzecz Klientów w formie elektronicznej w drodze wiadomości e-mail.

4.       Senetic S.A. może zaoferować Klientowi, w szczególności po weryfikacji historii płatniczej, płatność na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności.

5.       W przypadku Subskrypcji Rocznej Senetic S.A. może uzależnić uruchomienie Subskrypcji od dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro-forma.

6.       W przypadku płatności w drodze obciążenia rachunku bankowego Klienta lub obciążenia karty kredytowej lub debetowej Klienta, Senetic S.A. będzie automatycznie obciążał Klienta najwcześniej na 24 godziny przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego lub w ciągu pierwszych siedmiu dni roboczych rozpoczynających kolejny Okres Rozliczeniowy.

7.       W przypadku umożliwienia płatności za pomocą przelewu tradycyjnego Senetic S.A. wystawi fakturę pro-forma w celu dokonania przedpłaty lub fakturę z odroczonym terminem płatności (pod warunkiem pozytywnej oceny zgodnie z ust. 4 powyżej).

8.       W przypadku braku dokonania terminowej zapłaty Opłaty, braku zapłaty Opłaty w pełnej wysokości lub braku możliwości pobrania Opłaty (w pełnej wysokości) Senetic S.A. może zawiesić dostęp do Usług, zawiadamiając jednocześnie Klienta o zawieszeniu dostępu do Usług za pomocą Systemu Komunikacji.

9.       W przypadku zapłaty przez Klienta Opłaty w kwocie wyższej niż należna zgodnie z Umową, nadpłata zostanie zwrócona Klientowi.

10.   W przypadku opóźnienia w dokonaniu przedpłaty na podstawie otrzymanej przez Klienta faktury pro-forma, Subskrypcja, dostęp do Usług dodatkowych lub dodatkowych kont użytkowników uruchomiony zostanie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Senetic S.A. W takim wypadku Subskrypcja, dostęp do Usług dodatkowych lub dodatkowych kont użytkowników ulega skróceniu o okres opóźnienia w zapłacie przez Klienta. 

11.   Klient zobowiązany jest do zapłaty należności za zasoby wykorzystane w platformie Azure w danym Okresie Rozliczeniowym. Klient ponosi odpowiedzialność za ilość zasobów wykorzystanych w platformie Azure, w tym również za wszelkie zmiany w konfiguracji Usług, które mogą skutkować podwyższeniem wykorzystania zasobów w platformie Azure. Po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego Klient otrzymuje informację o wykorzystanych zasobach. Zapłata należności następuje na podstawie faktury wystawionej przez Senetic S.A.

 

§ 9

Anulowanie Subskrypcji i Wznawianie Subskrypcji

 

1.       Anulowanie Subskrypcji możliwe jest zgodnie z postanowieniami § 14.

2.       Anulowanie Subskrypcji następuje ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego.

3.       Klient anuluje Subskrypcję poprzez złożenie dyspozycji w Portalu.

4.       W razie anulowania Subskrypcji Klient zachowuje dostęp do Usług do czasu zakończenia bieżącego Okresu Rozliczeniowego.

5.       Anulowanie Subskrypcji oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie Usług.

6.       Klient może wznowić Subskrypcję po jej anulowaniu. Wznowienie Subskrypcji jest jednoznaczne z uruchomieniem Subskrypcji, zgodnie z § 6.

7.       Wznowienie Subskrypcji powoduje obciążenie Klienta opłatą za Subskrypcję, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 i 8.

 

§ 10

Zmiany wysokości Opłat

1.       Opłaty za Subskrypcję Produktów mogą ulegać zmianie.

2.       Opłata w zmienionej wysokości obowiązuje począwszy od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

3.       Senetic informuje Klienta o zmianie wysokości Opłat poprzez wiadomość e-mail lub poprzez Portal.

4.       W razie braku akceptacji przez Klienta nowej wysokości Opłat, Klient może anulować Subskrypcję zgodnie z postanowieniami § 8 powyżej.

 

§ 11

Zakup dodatkowych Usług lub stanowisk użytkowników w trakcie Subskrypcji

 

1.       Klient ma możliwość zakupu dodatkowych Usług lub dodatkowych stanowisk dla dodatkowych użytkowników w trakcie trwania Subskrypcji.

2.       Aktywacja dodatkowych Usług następuje po uiszczeniu przez Klienta Opłaty za usługi dodatkowe lub dodatkowe stanowiska użytkowników proporcjonalnie za okres do końca bieżącego Okresu Rozliczeniowego. Opłata za usługi dodatkowe lub dodatkowe stanowiska dla dodatkowych użytkowników za kolejne Okresy Rozliczeniowe będzie doliczana do dotychczasowej Opłaty za dotychczasowe Usługi objęte Subskrypcją.

3.       Opłata za dodatkowe stanowiska użytkowników może różnić się od Opłaty za dotychczasowe stanowiska użytkowników Klienta w razie zmiany wysokości Opłat w trakcie trwania Subskrypcji.

 

§ 12

Warunki wsparcia technicznego

 

1.       Problemy związane z działaniem zakupionych Usług Chmurowych należy zgłaszać bezpośrednio do Senetic S.A. drogą: mailową, telefoniczną lub poprzez chat.

2.       Za zgłoszenia złożone przez kupującego bezpośrednio u Producenta Oprogramowania firma Senetic S.A. ani inna Spółka Grupy Senetic EU nie ponosi odpowiedzialności.

3.       W celu opracowania zgłoszenia kupujący jest zobowiązany do udostępnienia panelu administratora uprawnionemu pracownikowi firmy Senetic S.A. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Senetic S.A. może wystąpić do kupującego o rozszerzenie uprawnień.

4.       Senetic S.A. oświadcza, iż wszelkie udostępniane dane będą traktowane jako dane poufne.

5.       W przypadku odmowy udzielenia odpowiednich uprawnień przez kupującego, Senetic S.A. nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie istniejącego problemu.

6.       Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane drogą telefoniczną, czatem lub mailowo, w zależności od czynników indywidualnych przy danym zgłoszeniu.

 

§ 13

Odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu

 

1.       Senetic S.A. ani inna Spółka Grupy Senetic EU nie gwarantują poprawności działania udostępnianych Produktów.

2.       Produkty dostarczane są Klientowi w postaci, w jakiej Senetic S.A. otrzymuje je od Producenta i Strony zgodnie postanawiają wyłączyć odpowiedzialność Senetic S.A. z tytułu poprawności działania, jakości, przydatności do danego celu oraz rękojmi. Senetic S.A. nie udziela żadnej gwarancji na Produkty udostępniane w ramach Oferty.

3.       Producent może zapewnić ustalone poziomy poprawności działania Produktów. Poziomy poprawności działania zawarte są w publikowanych przez Producenta dokumentach wskazanych w Umowie Producenta. Klientowi przysługuje uprawnienie do przekazywania do Senetic S.A. zgłoszonych przez Klienta nieprawidłowości związanych z działaniem Produktów. Senetic S.A. zgłosi do Producenta przekazane przez Klienta uwagi dotyczące poprawności działania Produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Producenta zgłoszonych uwag i przekazaniu przez Producenta zwrotów pieniężnych z tytułu nieprawidłowości w działaniu Produktu, Senetic S.A. przekaże stosowny zwrot Klientowi w wysokości równej kwocie zwrotu jaką przyznał Producent.

4.       W przypadku przyznania zwrotu pieniężnego przez Producenta, zostanie on dokonany w okresie rozliczeniowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce dokonanie stosownego zwrotu przez Producenta. Zwrot zostanie udokumentowany poprzez wystawienie faktury korygujacej przez Senetic SA. Wystawienie faktury i przesłanie jej na wskazany przez Klienta adres mailowy potwierdza fakt udzielenia zwrotu.

5.       Senetic S.A. nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za przyznanie Klientowi zwrotu pieniężnego przez Producenta i wszelka odpowiedzialność Senetic S.A. z przedmiotowego tytułu jest wyłączona.


 § 14

Wypowiedzenie Umowy przez Senetic S.A.

 

Senetic S.A. przysługuje prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem w momencie doręczenia wypowiedzenia za pomocą Systemu Komunikacji oraz wstrzymania dostępu Klienta do Usług w następujących przypadkach:

1)      nie zapłacenia przez Klienta jakiejkolwiek kwoty należnej Senetic S.A., w szczególności na podstawie wystawionych faktur;

2)      powzięcia przez Senetic S.A. informacji o niewypłacalności Klienta;

3)      istotnego naruszenia przez Klienta warunków Umowy i nieusunięcia skutków powstałego naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania za pomocą Systemu Komunikacji przez Senetic S.A.

4)      naruszenia przez Klienta przepisów antykorupcyjnych prawa polskiego oraz przepisów antykorupcyjnych, o których mowa w dokumentach publikowanych przez Producenta m. in. w: „Anti-Corruption Policy for Microsoft Representatives U.S. Foreign  Corrupt Practices Act” dostępnym pod adresem strony internetowej: http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx.


§ 15

Reklamacje

 

1.       Reklamacje dotyczące korzystania z Portalu i Usług Klienci zgłaszają na adres e-mail: cloud@senetic.com.

2.       Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko lub nazwę i dokładny adres składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.       Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 48 godzin po ich otrzymaniu.

4.       O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres, z jakiego dokonano zgłoszenia reklamacji.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

1.       W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.       Wszelkie ewentualne spory związane z zapisami Regulaminu, Strony w pierwszym rzędzie będą rozwiązywały polubownie w drodze dwustronnych rozmów i negocjacji.

3.       Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia mogą skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Senetic S.A.

 

Aktualne promocje:
Bądź zawsze na bieżąco!
Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnej promocji!

Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA...[więcej]

Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA z siedzibą w ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Polska. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Niepoprawny adres e-mail.
Ten adres Email jest już potwierdzony.
Ten adres Email jest jeszcze niepotwierdzony.
Dziękujemy!
Sprawdź swoją skrzynkę - otrzymasz od nas wiadomość z prośbą o potwierdzenie zapisu do newslettera.
Partnerstwa
Metody płatności
Metody wysyłki
Certyfikaty i wyróżnienia