Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej
Twój koszyk
Zamówienie: 0 produktów0,00 zł
Zapytanie: 0 produktów0,00 zł
Ładowanie...

Regulamin usług chmurowych

Poniższy regulamin obowiązuje do 30.09.2018 roku. Regulamin obowiązujący od 01.10.2018 roku możesz zobaczyć pod adresem: https://www.senetic.pl/site/regulamin-uslug-chmurowych-01-10-2018/.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usług Chmurowych (zwanych dalej: Usługami) przez Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach pod adres ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice,

2.     Senetic S.A. oświadcza, że uprawniony jest do odsprzedaży, wprowadzania do obrotu lub dalszej odsprzedaży w inny sposób Produktów, a w szczególności zawarł odpowiednie umowy z Producentami, które zezwalają mu na dokonywanie przedmiotowych czynności.

§ 2

Definicje

1.     Ilekroć w Regulaminie występują wskazane poniżej określenia, rozpoczynające się dużą literą, nadaje im się następujące znaczenie:

1.     Producent - Podmiot dostarczający Produkt udostępniany w ramach Usług Chmurowych.

2.     Klient – Przedsiębiorca lub osoba prywatna, pozyskująca dostęp do Produktu od Senetic S.A. w celu uzyskania dla własnych potrzeb jako klient końcowy dostępu do Produktu i możliwości korzystania z Produktu oraz o ile jest to możliwe w przypadku danego Produktu – do instalowania oraz korzystania z Produktu; Klient nie jest uprawniony do dalszego udostępniania Produktu oraz do wprowadzania Produktu do dalszego obrotu w jakiejkolwiek formie.

3.     Produkt - Dostęp do usług internetowych świadczonych w modelu „chmurowym”, obejmujących rozwiązania takie jak: Oprogramowanie jako usługa (Software-as-a-Service), Platforma jako usługa (Platform-as-a-Service), Infrastruktura jako usługa (Infrastructure-as-a-Service), które mogą zawierać technologie oprogramowania Microsoft lub innych Producentów, udostępniany przez Senetic S.A. na rzecz Klienta.

4.     Umowa Producenta - Umowa Producenta na podstawie której Klientowi przyznawany jest dostęp do Produktu; postanowienia Umowy Producenta mogą podlegać zmianom, o których Klient zostanie poinformowany z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

5.     Okres Rozliczeniowy - Minimalny czas trwania Subskrypcji wskazany w Ofercie.

6.     Subskrypcja - Model abonamentowy Produktu obejmujący uprawnienie do korzystania z Produktu przez Klienta, oznaczający łącznie Subskrypcję na czas określony oraz Subskrypcje na czas nieokreślony.

7.     Oferta - Warunki świadczenia Subskrypcji przez Senetic S.A. na rzecz Klienta, dostępne za pośrednictwem Systemu komunikacji, wybrane i zaakceptowane przez Klienta.

8.     System komunikacji – W zależności od użytego sposobu komunikacji oznacza portal internetowy należący do Senetic S.A., pocztę elektroniczną rozpowszechnianą przez Senetic S.A. oraz wszelkie inne formy komunikacji wykorzystywane przez Senetic S.A. do kontaktu z Klientem.

§ 3

Warunki dostępu i korzystania z Usług Chmurowych

1.     Specyfikacje Usług Chmurowych dostępne są na stornie internetowej Senetic https://office365.senetic.pl/. W przypadku usług dostarczanych we współpracy z Microsoft pełna specyfikacja usług wraz z technicznymi parametrami znajduje się na stronie https://technet.microsoft.com/.

2.     Wybór rodzaju Usługi Chmurowej spośród opisanych w Ofercie oraz jej parametrów opisanych w Specyfikacji Usług Chmurowych wylistowanej w par. 3 pkt. 1, w tym wybór Okresu Rozliczeniowego Subskrypcji następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta.

3.     Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług Chmurowych jest:

1.     zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,

2.     zaakceptowanie umowy dotyczącej Usług Chmurowych Microsoft jeżeli zawarto je w Zamówieniu;

4.     Po przyjęciu zamówienia do realizacji przez Senetic S.A., Kupujący otrzyma za pomocą Systemu Komunikacji informacje niezbędne do zalogowania się na stronie internetowej Producenta w celu uzyskania licencji na Oprogramowanie konieczne do korzystania z Usług Chmurowych.

5.     W przypadkach kiedy zakupiona Usługa obejmuje oprogramowanie instalowane u Klienta, Kupujący po zalogowaniu się na stronę Producenta samodzielnie dokonuje pobrania Oprogramowania koniecznego do korzystania z Usług Chmurowych, chyba że zapisy dodatkowej umowy stanowią inaczej.

6.     Pobrane Oprogramowanie następuje w trybie licencjonowanym na okres właściwy dla zamówionego rodzaju Usług Chmurowych, licząc od dnia jej aktywacji.

7.     Klient jest upoważniony do użytkowania usług Microsoft pod warunkiem opłacenia zrealizowanego zamówienia.

§ 4

Rodzaje Subskrypcji

1.     Aktualna lista Produktów dostępnych w ramach danej Subskrypcji znajduje się w Ofercie.

2.     Produkty udostępniane są w jednym z 2 modeli Subskrypcyjnych:

1.     Subskrypcja na czas określony;

2.     Subskrypcja na czas nieokreślony.

§ 5

Subskrypcja na czas określony

1.     Okresy Rozliczeniowe, ceny Produktów oraz waluta rozliczeniowa w ramach Subskrypcji na czas określony wskazane są w Ofercie lub w trakcie składania zamówienia przez Klienta.

2.     Płatność w ramach Subskrypcji na czas określony dokonywana jest z góry na początku Okresu Rozliczeniowego.

3.     Płatności dokonywane są za faktycznie zamówione Produkty w danym Okresie Rozliczeniowym w ramach Subskrypcji na czas określony.

4.     W przypadku zakupu dodatkowych licencji w ramach istniejącej już Subskrypcji, Klient zostanie obciążony za okres od dnia wygenerowania nowych licencji do ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego bazowej Subskrypcji.

5.     Subskrypcja na czas określony wygasa z ostatnim dniem Okresu Rozliczeniowego za który została dokonana płatność przez Klienta.

6.     W celu odnowienia Subskrypcji Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Senetic S.A. lub dokonać ponownego zakupu Produktu za pomocą Systemu Komunikacji.

7.     Przy zakupie Subskrypcji na czas określony Klient nie ma możliwości anulowania Subskrypcji przed upływem Okresu Rozliczeniowego.

8.     Subskrypcja na czas określony może zostać anulowana przed upływem Okresu Rozliczeniowego jedynie w przypadku zmiany zakupionej Usługi Chmurowej na wyższą lub w przypadku zastosowania par. 8 Regulaminu.

§ 6

Subskrypcja na czas nieokreślony

1.     Okresy Rozliczeniowe, ceny Produktów oraz waluta rozliczeniowa w ramach Subskrypcji na czas nieokreślony wskazane są w Ofercie lub w trakcie składania zamówienia przez Klienta.

2.     Płatność w ramach Subskrypcji na czas nieokreślony dokonywana jest z góry na początku Okresu Rozliczeniowego.

3.     Pierwszy Okres Rozliczeniowy obejmuje okres pomiędzy dniem aktywacji Subskrypcji na czas nieokreślony do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca w którym dokonano aktywacji. Kolejne Okresy Rozliczeniowe liczone są od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca.

4.     Płatności dokonywane są za faktyczne zamówione Produktów w danym okresie rozliczeniowym w ramach Subskrypcji na czas nieokreślony.

5.     Ceny Produktów mogą ulegać zmianom w trakcie okresu rozliczeniowego, przy czym zmieniona cena ma zastosowanie w stosunku do przyszłych okresów rozliczeniowych.

6.     Nowa Cena Produktów zostanie zastosowana tylko jeżeli została wskazana w Ofercie nie krócej niż na 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

7.     Subskrypcja na czas nieokreślony odnawia się automatycznie z upływem każdego okresu rozliczeniowego w ilości równej przed dniem odnowienia po cenie aktualnej na dzień odnowienia do momentu jej anulowania za pośrednictwem Systemu Komunikacji.

8.     Zmiany cen Usług Chmurowych wchodzą w życie na początku kolejnego okresu Subskrypcji następującego po dacie zmiany cen. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa miejscowego dalsze korzystanie z Usług Chmurowych po wejściu w życie zmiany ceny oznacza akceptację nowej ceny. Jeśli Klient nie zgadza się na zmiany cen, ma prawo odrzucić takie zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji Usług Chmurowych przed wejściem w życie zmiany ceny.

9.     W przypadku wyboru przez Klienta elektronicznej formy płatności lub automatycznego pobrania należności z konta Klienta, Senetic S.A. będzie automatycznie obciążał Klienta w dni przedłużenia subskrypcji lub dzień po na podstawie wystawionej faktury.

10.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pomocą przelewu tradycyjnego Senetic S.A. będzie wystawiał fakturę z odroczonym terminem płatności na 7 dni od daty wystawienia faktury.

11.   W przypadku braku dokonania terminowej zapłaty faktury lub braku możliwości pobrania płatności Senetic S.A. podejmie działania zmierzające do:

1.     Zawieszenia funkcjonowania usługi w ciągu 3 dni od momentu zawiadomienia za pomoca Systemu Komunikacji o zaległości w płatności;

2.     Windykacji należności za niezapłaconą fakturę z wykorzystaniem wszelkich form prawnych;

3.     Wypowiedzenia umowy dostarczania Usług Chmurowych ze skutkiem w momencie doręczenia wypowiedzenia z wykorzystaniem Systemu Komunikacji;

12.   W przypadku zgłoszenia przez klienta chęci anulowania Subskrypcji przed upływem Okresu Rozliczeniowego, Subskrypcja zostanie anulowana na koniec trwającego Okresu Rozliczeniowego.

§ 7

Warunki wsparcia technicznego

1.     Problemy związane z działaniem zakupionych Usług Chmurowych należy zgłaszać bezpośrednio do Senetic S.A. drogą: mailową, telefoniczną lub poprzez chat.

2.     Za zgłoszenia złożone przez kupującego bezpośrednio u Producenta Oprogramowania firma Senetic S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

3.     W celu opracowania zgłoszenia kupujący jest zobowiązany do udostępnienia panelu administratora uprawnionemu pracownikowi firmy Senetic S.A. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Senetic S.A. może wystąpić do kupującego o rozszerzenie uprawnień.

4.     Senetic S.A. oświadcza, iż wszelkie udostępniane dane będą traktowane jako dane poufne.

5.     W przypadku odmowy udzielenia odpowiednich uprawnień przez kupującego, Senetic S.A. nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie istniejącego problemu.

6.     Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane drogą telefoniczną, czatem lub mailowo, w zależności od czynników indywidualnych przy danym zgłoszeniu.

§ 8

Odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu

1.     Senetic S.A. nie gwarantuje poprawności działania udostępnianych Produktów.

2.     Produkty dostarczane są Klientowi w postaci w jakiej otrzymuje przedmiotowe od Producenta i Strony zgodnie postanawiają wyłączyć odpowiedzialność Senetic S.A. z tytułu poprawności działania, jakości, przydatności do danego celu oraz rękojmi. Senetic S.A. nie udziela żadnej gwarancji na Produkty udostępniane w ramach Oferty.

3.     Producent może przyznać działaniu Produktów ustalone poziomy poprawności działania. Przedmiotowe zawarte są w publikowanych przez Producenta dokumentach wskazanych w Umowie Producenta. Klientowi przysługuje uprawnienie do przekazywania do Senetic S.A. zgłoszonych przez Klienta nieprawidłowości związanych z działaniem Produktów. Senetic S.A. zgłosi do Producenta przekazane przez Klienta uwagi dotyczące poprawności działania Produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Producenta zgłoszonych uwag i przekazaniu przez Producenta zwrotów pieniężnych z tytułu nieprawidłowości w działaniu Produktu, Senetic S.A. przekaże stosowny zwrot Klientowi w wysokości równej kwocie zwrotu jaką przyznał Producent.

4.     W przypadku przyznania zwrotu pieniężnego przez Producenta, zostanie on dokonany w okresie rozliczeniowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce dokonanie stosownego zwrotu przez Producenta. Zwrot zostanie dokonany w postaci bądź to korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym przyznanie zwrotu przez Producenta miało miejsce, bądź to w postaci zmniejszenia kwoty płatności za następny okres rozliczeniowy. Warunkiem dokonania zwrotu jest podpisanie faktury korygującej oraz jej zwrotne odesłanie za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Senetic S.A.

5.     Senetic S.A. nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za przyznanie Klientowi zwrotu pieniężnego przez Producenta i wszelka odpowiedzialność Senetic S.A. z przedmiotowego tytułu jest wyłączona.

§ 9

Rozwiązanie Umowy

1.     Senetic S.A. przysługuje prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem w momencie doręczenia wypowiedzenia za pomocą Systemu Komunikacji w następujących przypadkach:

1.     nie zapłacenia przez Klienta jakiejkolwiek kwoty należnej Senetic S.A. na podstawie wystawionych faktur;

2.     powzięcia przez Senetic S.A. informacji o niewypłacalności Klienta;

3.     istotnego naruszenia przez Klienta warunków Umowy i nie naprawienia powstałego naruszenia w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania za pomocą Systemu Komunikacji przez Senetic S.A.;

4.     naruszenia przez Klienta przepisów antykorupcyjnych prawa polskiego oraz przepisów antykorupcyjnych, o których mowa w dokumentach publikowanych przez Producenta m. in. w: „Anti-Corruption Policy for Microsoft Representatives U.S. Foreign Corrupt Practices Act” dostępnym pod adresem strony internetowej: http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx.

2.     Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, z chwilą rozwiązania Umowy prawa i obowiązki Stron wynikające z Regulaminu oraz Umowy, jak również prawa do korzystania z Produktów przez Klienta wygasają i tracą ważność, a płatności należne Senetic S.A. od Klienta stają się wymagalne.

3.     Rozwiązanie Umowy z innych powodów aniżeli wskazane w ust. 1 powyżej, nie zwalnia Senetic S.A. z kontynuowania udostępniania Produktu w ramach danej Subskrypcji przez Okres Rozliczeniowy a Klienta do płatności należnych za daną Subskrypcję do końca Okresu Rozliczeniowego.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.     Wszelkie ewentualne spory związane z zapisami Regulaminu, Strony w pierwszym rzędzie będą rozwiązywały polubownie w drodze dwustronnych rozmów i negocjacji.

2.     Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia mogą skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Senetic S.A.

 

Wyprzedaż
Potrzebujesz sprzęt na wczoraj lub masz mocno ograniczony budżet? Zobacz co oferujemy w naszej wyprzedaży!
Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz:

+48 32 420 92 00
info at senetic dot pl
Aktualne promocje:
-48%
-12%
-63%
Zostańmy w kontakcie!
Dołącz do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco z naszymi promocjami i nowościami
Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA z siedzibą w ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Polska. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.
Niepoprawny adres e-mail.
Ten adres Email jest już potwierdzony.
Ten adres Email jest jeszcze niepotwierdzony.
Dziękujemy!
Sprawdź swoją skrzynkę - otrzymasz od nas wiadomość z prośbą o potwierdzenie zapisu do newslettera.
Partnerstwa
Certyfikaty i wyróżnienia