0
Zapytanie
0,00 zł
0
Koszyk
0,00 zł
Ładowanie...
Ładowanie...
Zaktualizowano zapytania i zamówienie!
Zaktualizowano zapytania i zamówienie!Zaktualizowano zapytania i zamówienie!
Produkt jest niedostępny.
Przepraszamy, nie dysponujemy większą ilością produktu.

Regulamin

Regulamin obowiązujący do 31.12.2020 roku dostępny pod adresem: https://www.senetic.pl/site/regulamin-2020/

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.senetic.pl prowadzonego przez SENETIC SA z siedzibą w Katowicach (40 - 600), ul. Tadeusza Kościuszki 227, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - KRS, pod numerem 0000510458, REGON: 241148635, NIP: 6342709934 z kapitałem zakładowym wynoszącym 3.093.724,00 zł (w całości opłaconym), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.
Skuteczny i szybki kontakt ze Sprzedawcą we wszystkich kwestiach dotyczących sprzedaży za pośrednictwem Sklepu możliwy jest pod numerem telefonu +48 32 420 92 00, faksu +48 32 420 92 01 oraz pod adresem e-mail: [email protected]

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Dane teleadresowe:

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca lub Sprzedawca - Senetic SA;
 2. Klient – Konsument, Przedsiębiorca Indywidualny lub Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (dalej także „Kupujący");
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.;
 6. Konto Klienta (Konto) - podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 8. Rejestracja - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 9. Sklep Internetowy www.senetic.pl (dalej także jako „Sklep" lub „Sklep Internetowy") - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.senetic.pl za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi określone w Regulaminie, a Klient może składać Zamówienia;
 10. Strona - Senetic SA lub Klient;
 11. Towar - materialna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży (np. licencja);
 12. treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 13. Umowa sprzedaży - umowa, na mocy której Senetic SA przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny lub umowa, na mocy której Senetic SA przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia prawa do korzystania z określonego oprogramowania na Klienta (sprzedaż licencji), a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia z tego tytułu ceny;
 14. Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta pomiędzy Senetic SA a Klientem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 15. Usługa (Usługi) - Zamówienie, Zamówienie na licencję lub Zapytanie o ofertę, a także inne usługi świadczone w ramach Sklepu;
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Senetic SA, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;
 17. Zamówienie na licencje - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy z Senetic SA o udzielenie licencji na oprogramowanie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość (sprzedaż licencji), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę oprogramowania, na korzystanie z którego licencja jest sprzedawana;
 18. Zapytanie o ofertę - złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie zapytania o ofertę, określające Towar lub oprogramowanie będące przedmiotem zapytania, a także dane Klienta, niezbędne do kontaktu wskazane w formularzu.

§ 3

Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)

Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

§ 4

Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1. przedstawienie oferty Sklepu,
  2. składanie Zamówień,
  3. składanie Zamówień na licencje,
  4. składanie Zapytań Ofertowych,
  5. utworzenie i administrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
  2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
  4. remarketingu.

 

§ 5

Składanie Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. Klient może złożyć zamówienie także telefonicznie pod nr +48 32 420 92 00 (wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy), faksem +48 32 420 92 01 oraz pod adresem e-mail: [email protected]
 2. Zamówienia na licencje Microsoft należy składać poprzez konfigurator dostępny w Sklepie pod adresem www.senetic.pl/microsoft/.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Zamówienia na licencję lub Zapytania o ofertę Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia na Usługę w formie wiadomości e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego przez Klienta zamówienia.
 7. Sprzedawca po rozpatrzeniu oferty Klienta wyśle Klientowi wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 8. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

§ 6

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie składania Zamówienia lub Zamówienia na licencję. Kupujący w trakcie wypełniania formularza Zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór.
 2. Ceną wiążącą dla Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym jest zawsze cena aktualna w chwili złożenia Zamówienia lub Zamówienia na licencję.
 3. Dostępne formy płatności oraz wysyłki wskazywane są podczas procesu składania zamówień przez Klientów.
 4. W przypadku płatności dokonywanych kartami kredytowymi lub debetowymi za pośrednictwem partnerów udostępniających taką formę płatności Sprzedawca nie gromadzi jakichkolwiek danych dotyczących tych kart płatniczych.
 5. Informacje w Sklepie o dostępności i czasie wysyłki są widoczne dla klienta za pomocą kalkulatora na karcie produktu. Dodatkowo w koszyku, w pierwszym kroku zakupowym, klient po podaniu danych do wysyłki oraz wybraniu możliwych opcji płatności, otrzymuje metody, koszty oraz estymowany czas dostawy produktu. Powyższe informację czas wysyłki jaki może być zrealizowana, tj. jaki będzie potrzebny Sprzedawcy oraz przewoźnikowi do dostarczenia Towaru klientowi. W każdym przypadku Sprzedawca stara się realizować wysyłki niezwłocznie (po zawarciu Umowy Sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy ceną za Towar i koszty dostawy, chyba że wybrano płatność za pobraniem).
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
 7. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy spisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.
 8. Klient niebędący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym i dostawcę przesyłki.
 9. Nieodebranie Towaru wysłanego za pobraniem przez Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym i zwrot paczki do nadawcy (Usługodawcy) skutkuje obciążeniem takiego Klienta kosztami nadania i zwrotu przesyłki z Towarem.
 10. O ile strony nie uzgodniły innego terminu dostarczenia, Sprzedawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego, bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy.
 11. W przypadku umów, zgodnie z którymi Sprzedawca wysyła towary Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego w chwili wejścia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi, jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a przedsiębiorca nie oferował takiej możliwości, bez uszczerbku dla praw Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego wobec przewoźnika.

§ 7

Reklamacje i zwroty w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi

(dotyczy Przedsiębiorców)

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie, jeżeli w opisie Towaru nie są wyraźnie oznaczone jako używane lub refabrykowane (refurbished), są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 3. Wszystkie Towary nowe i fabrycznie refabrykowne są objęte standardową gwarancją producenta Towaru.
 4. Towary używane objęte są 30 dniową gwarancją Sprzedawcy.
 5. Z opisu Towaru w Sklepie wynika, jeżeli Towar jest refabrykowany (refurbished) lub używany.
 6. Sprzedawca udostępnia linki do stron Producentów Towarów z warunkami gwarancji na Towary. Z gwarancji dokładnie wynika, kto jest zobowiązanym z tytułu udzielonej gwarancji jakości na Towar, a także określone są dokładnie wszystkie warunki gwarancji.
 7. Podmiot odpowiedzialny z tytułu gwarancji ( z reguły Producent Towaru) jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia Towaru.
 8. Do zachowania terminów na zawiadomienie o wadzie określonych w udzielonej gwarancji jakości zawiadomienia o wadach Towaru wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu e - mail lub listu poleconego.
 9. Jeżeli wady Towaru ujawnią się w okresie gwarancji i są objęte gwarancją Przedsiębiorca powinien żądać usunięcia wady fizycznej Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad zgodnie z gwarancją od podmiotu odpowiedzialnego z tytułu gwarancji.
 10. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy Towar został Przedsiębiorcy wydany.
 11. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.
 12. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji okaże się, że do uszkodzenia doszło z winy Przedsiębiorcy Sprzedawca może obciążyć Przedsiębiorcę  wszelkimi kosztami wynikającymi z rozpatrzenia reklamacji.

§ 8

Uprawnienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego do odstąpienia od Umowy

Towar

 1. Uprawnienie Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
  1. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy to 14 dni od dnia, w którym Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny, lub  wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od dnia, w którym Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia (wzór odstąpienia od umowy)przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
  2. Towar powinien być zwrócony na adres Sprzedawcy.
 2. Obowiązki Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie otrzymane od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany decyzji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez konsumenta w początkowej transakcji, chyba że konsument w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem, że konsument nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.
  3. Niezależnie od ust. 4, w przypadku gdy Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
  4. W odniesieniu do Umów sprzedaży, o ile Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towary, może on wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do czasu otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 3. Obowiązki Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego w przypadku odstąpienia od umowy:
  1. O ile Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towary, Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odsyła towary lub przekazuje je Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru towarów, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 11. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odeśle towary przed wygaśnięciem okresu 14 dni.
  2. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
  3. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi  albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów:
   1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;;

Usługa

 1. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia (wzór odstąpienia od umowy) przed jego upływem na adres Usługodawcy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie otrzymane od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego płatności, w tym koszty dostarczenia usługi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Usługodawca  dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego jest wyłączone w przypadku:
  1. Świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  2. Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Treść cyfrowa

 1. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia (wzór odstąpienia od umowy) przed jego upływem na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie otrzymane od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego płatności, w tym koszty dostarczenia usługi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę  o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

Niezgodność Towaru z umową (Reklamacje Konsumentów albo Przedsiębiorców Indywidualnych)

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego.
 2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać w dowolnej formie. Preferujemy jednak zgłaszania reklamacji pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedawcy lub elektronicznie pocztą e-mail.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
 5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 8. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca  ustali z Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemnie warunki naprawy lub wymiany Towaru.
 9. Jeśli naprawa lub wymiana Towaru jest niemożliwa Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może żądać obniżki ceny na wadliwy Towar, bądź złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zwrot środków pieniężnych).

§ 10

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Ponadto podmiotem uprawnionym do polubownego rozstrzygania sporów, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 40-951 Katowice, https://katowice.wiih.gov.pl.

§ 12

Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów i kategorii, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 roku z zastrzeżeniem, że do wszystkich umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy, dostępnego pod adresem https://www.senetic.pl/site/regulamin-2020/

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data:

 

Adresat

Dane teleadresowe:

SENETIC SA

ul. Tadeusza Kościuszki 227

40-600 Katowice

Polska

Tel. +48 32 420 92 00,

Fax: +48 32 420 92 01

mail: [email protected]

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy / odbioru Towaru:

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidualnego:

Adres Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidualnego:

 

Podpis konsumenta/ przedsiębiorcy indywidualnego

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Aktualne promocje:
Bądź zawsze na bieżąco!
Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnej promocji!

Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA... [więcej]

Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA z siedzibą w ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Polska. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Partnerstwa
Metody płatności
Metody wysyłki
Certyfikaty i wyróżnienia